BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(BEDAM)
KVKK AYDINLATMA METNİ

1-) VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi “BEDAM”) tarafından hazırlanmıştır.

2-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

BEDAM tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak ilgili formun elektronik ortamda doldurulması yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

3-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABiLECEĞİ

Kişisel verileriniz,

  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

4-) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3 üncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3 üncü kişilere yapılan düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Başkent Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış Başvuru Formu doldurulmak ve imzalanmak suretiyle, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km Etimesgut – Ankara adresine bizzat elden, posta yoluyla, baskentuniversitesi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile veya kvkk@baskent.edu.tr adresine daha önce üniversitemize bildirmiş olduğunuz elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.