TİCARİ İŞLETMELER VE BANKALAR İÇİN KONKORDATO UYGULAMASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TİCARİ İŞLETMELER VE BANKALAR İÇİN KONKORDATO UYGULAMASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TİCARİ İŞLETMELER İÇİN KONKORDATO UYGULAMASI VE KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre konkordato uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalarını; özellikle şirket yöneticilerinin konkordato sürecinde sahip olduğu haklar ve mükellef oldukları yükümlülükler hakkında bilgi edinmelerini  sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 Saat (16 saat teori + 8 saat uygulama)

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Bedeli:

1.450 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 1.200,00 TL (KDV Dahil)

Programa Kimler Katılabilir:

 • Ticari İşletme ve Kooperatiflerin yöneticileri, muhasebe ve hukuk departmanı yetkilileri ve çalışanları
 • Bankaların şube ve genel müdürlük çalışanları
 • Avukatlar
 • Yeminli mali müşavirler
 • Serbest Mali Müşavirler

İÇERİK:

 1. ADİ KONKORDATO
 • Konkordato talebi

 

 • Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Konkordato ön projesi
 • Finansal analiz raporları ile dayanakları

 

 • Geçici mühlet
 • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi

 

 • Kesin mühlet
 • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
 • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
 • Kanun yolları
 • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları

 

 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri

 

 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri

 

 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

 

 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti

 

 • Alacaklılar toplantısına davet
 • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk

 

 • Konkordato projesi

 

 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi

 

 • Konkordatonun tasdiki şartları

 

 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı

 

 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı

 

 • Kanun yolları

 

 • Konkordatonun hükümleri

 

 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi

 

 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordatonun kısmen feshi
 • Konkordatonun tamamen feshi

 

 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
 • Komiserin müzakere daveti
 • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

 

 1. İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 

 • Şartları ve hükümleri

 

 • MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
 • Zorunlu içeriği
 • Tasdikin sonuçları
 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
 • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
 • Paraya çevirme
 • Rehinli taşınmazlar
 • Taşınır rehinleri
 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
 • Paraların paylaştırılması
 • Rehin açığı
 • Tevdi
 •  Faaliyet raporu
 • Hukukî işlemlerin iptali
 1. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 •  Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
 • Başvuruya eklenecek belgeler
 • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
 • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
 • Kararın sonuçları
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

 

 1. UYGULAMA
 • Ticari işletmeler ve kooperatifler açışından konkordato uygulaması
 • Karşılaşılan ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Konkordato ön projesi; finansal analiz raporları; konkordato projesi; müzakere anlaşma tutanağı ve ilgili diğer evrak, rapor ve belgelerin hazırlanmasına ilişkin uygulama çalışmaları.

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 Programın Amacı:

 Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 Saat

 Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 Program Bedeli:

Her bir eğitim programının ücreti 1.450 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Bedel: 1.200,00 TL (KDV Dahil) 

Programa Kimler Katılabilir:

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 • İflas etmemiş olmak
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.

 İÇERİK:

 1. ADİ KONKORDATO
 • Konkordato talebi
 • Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Konkordato ön projesi
 • Finansal analiz raporları ile dayanakları
 • Geçici mühlet
 • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi
 • Kesin mühlet
 • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
 • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
 • Kanun yolları
 • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları
 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
 • Alacaklılar toplantısına davet
 • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk
 • Konkordato projesi
 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi
 • Konkordatonun tasdiki şartları
 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
 • Kanun yolları
 • Konkordatonun hükümleri
 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordatonun kısmen feshi
 • Konkordatonun tamamen feshi
 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
 • Komiserin müzakere daveti
 • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

 

 1. İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 

 • Şartları ve hükümleri

 

III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

 

 • Zorunlu içeriği
 • Tasdikin sonuçları
 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
 • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
 • Paraya çevirme
 • Rehinli taşınmazlar
 • Taşınır rehinleri
 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
 • Paraların paylaştırılması
 • Rehin açığı
 • Tevdi
 • Faaliyet raporu
 • Hukukî işlemlerin iptali

IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması
 • Başvuruya eklenecek belgeler
 • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
 • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
 • Kararın sonuçları
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

ARABULUCULUK SÜRECİNDE TARAF TEMSİLİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

ARABULUCULUK SÜRECİNDE TARAF TEMSİLİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

ARABULUCULUK SÜRECİNDE TARAF TEMSİLİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde arabuluculuk sürecinde üstlendikleri taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

İki gün toplam 16 saat.

 

Eğitime Kimler Katılabilir:

 

 • Avukatlar
 • İşveren temsilcileri
 • İK uzmanları
 • İşveren çalışanları
 • Şirket Müdürleri
 • İşveren Muhasebecileri
 • İdarenin Komisyonunda görevli avukat ve personeli

Program Yeri –Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

 

600,00 TL (KDV Dahil)

 

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

 

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır 

 

 

İÇERİK:

 

TEORİK EĞİTİM:

 

 • Arabuluculuk mevzuatı hakkında genel  bilgi
 • Dava şartı arabuluculuk ile ilgili yasal mevzuat
 • 4587 sayılı İş Kanunu
 • İş Mahkemelerinde görülen davalarda dava şartı arabuluculuk
 • İş mahkemelerinin görev alanı
 • Zorunlu Arabuluculuğa tabi iş davası türleri
 • İşe iade davalarında arabuluculuk süreci ve anlaşma tutanağının geçerlilik şartları
 • Yetki itirazı , gizlilik esasları
 • İş Hukukunun emredici kurallarının arabuluculuk görüşme sürecine etkisi
 • Arabuluculuk Sürecinin Genel işleyişi
 • Arabuluculuk sürecinde taraf temsilcisinin sorumluğu
 • Arabuluculuk sürecindeki tutanaklar ve anlaşma belgesi

 

UYGULAMA EĞİTİMİ :

 • Müzakere ile iletişim teknikleri
 • Etkili Taraf temsili
 • Pratik Uygulama

 Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Aşağıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup yine aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar Uzlaştırmacı olabilir.

Fakülteler:

 • Hukuk Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • İktisat Fakültesi

Dersler:

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Programın Süresi:

Ceza Hukukunda Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika Programının toplam süresi 48 saattir.

Ders Saatleri:

Hafta İçi:

Başlangıç:13:00 Bitiş: 19:45

Hafta Sonu:

Başlangıç:10:00 Bitiş: 17:30

Program Ücreti:

900,00 TL (KDV Dahil)

 

Program Yeri ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

Uzlaştırma Bölümü

Onarıcı Adalet Anlayışı

Mağdur-Fail Uzlaştırması

Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi

Mağdurun Zararının Giderimi

Uzlaştırma Müzakereleri

Uzlaştırmanın Sonucu

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

Uygulama Eğitimi

 

İletişim Bölümü

İletişim Kavramı

İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

İletişim Modeli

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

 

Müzakere Teknikleri Bölümü

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacının Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

Müzakere Dinamiklerinin Analizi

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler

Müzakere Etiği

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama Eğitimi

ARABULUCULUK UYGULAMA SINAVINA YÖNELİK ÇALIŞMA

ARABULUCULUK UYGULAMA SINAVINA YÖNELİK ÇALIŞMA

ARABULUCULUK UYGULAMA SINAVINA YÖNELİK ÇALIŞMA

 

Eğitimin sonunda Başkent Üniversitesi onaylı alacağınız sertifika, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınava katılım için ön koşuldur. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği kapsamında arabuluculuk faaliyeti gerçekleştirebilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olunmalı ve arabulucu siciline kayıtlı olmak gerekmektedir. Bakanlıkça yapılan sınava katılabilmek içinse Arabuluculuk Eğitimi tamamlamış ve yetkili eğitim kuruluşunca verilen sertifikaya sahip olunmalıdır.

İLLERSINAV
TARİHLERİ
EĞİTİM
TARİHLERİ
EĞİTİM YERİ
ADANA6 Mart 2017 2 Mart 2017
Perşembe
Başkent Üniversitesi
Kışla Kampüsü
ANKARA6 Mart 201719 Şubat 2017
Pazar
4 Mart 2017
Cumartesi
Ramada Otel
ANTALYA7 Mart 2017 25 Şubat 2017
Cumartesi
Ramada Plaza
BALIKESİR8 Mart 2017Otel Basri
BURSA8 Mart 20175 Mart 2017
Pazar
Sheraton Otel
GAZİANTEP8 Mart 2017 5 Mart 2017
Pazar
Dedeman Otel
ÇANAKKALE8 Mart 2017Çanakkale Barosu
Kolin Otel
ERZURUM3 Nisan 201718 Mart 2017
Cumartesi
Otel Zade
DENİZLİ3 Nisan 2017 1 Nisan 2017
Cumartesi
North Point Otel
İZMİR11 Nisan 20171 Nisan 2017
Cumartesi
2 Nisan 2017
Pazar
Kordon Otel
İSTANBUL11 Nisan 2017 9 Nisan 2017
Pazar
Mercure Otel
MUĞLA12 Nisan 20178 Nisan 2017
Cumartesi
Petek Otel
DİYARBAKIR
28 Şubat 2017
Salı

Kayıt ücreti KDV dahil 300.-TL’dir.
Öğle yemeği ve ikramlar kayıt ücretine dahildir.