İFLAS İDARE MEMURLUĞU EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İFLAS İDARE MEMURLUĞU EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

 

 

 

İFLAS İDARE MEMURLUĞU EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

               0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 

 

 

Programın Amacı:

 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde iflas idare memurluğu faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

Programın Süresi:

 

24 Saat

 

 

Program Yeri –Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

 

 

Program Bedeli:

 

Her bir eğitim programının ücreti 1.450 TL (KDV Dahil)

 

Daha Önce Konkordato Komiserliği veya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

 

İndirimli Bedel: 1.200,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İflas İdaresinin Seçilmesi:

 

İİK Md:223

 

İflas idaresi üç kişiden oluşur. Toplanan alacaklıların yapacağı seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört adedi alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki adedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce seçilir ve icra mahkemesine bildirilir. İcra mahkemesi, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer.

 

 

 

 

İÇERİK:

 

GENEL OLARAK İFLAS

 

İFLAS HUKUKU

 

 1. İflasın hukuki niteliği ve özellikleri
 2. İflas organları
 3. İflasın resmi organları
 4. İcra dairesi
 5. İflas dairesi
 6. İcra mahkemesi
 7. Asliye ticaret mahkemesi
 8. Bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtayın iflasla ilgili hukuk daireleri
 9. İflasın özel organları
 10. İflas sebebi
 11. Her alacaktan dolayı iflas istenebilmesi

 

İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER

 

 1. Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler
 2. Tacir olmamalarına rağmen tacirlere ilişkin hükümlere tabi olan kişiler
 3. Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olan kişiler
 4. Şahıs şirketlerinin ortakları
 5. Miras ortaklığı

III. Ticareti terk eden kişiler

 1. Konkordato ile ilgili bazı hallerin gerçekleşmesi halinde iflas
 2. Banka yöneticileri ve denetçileri
 3. Sermaye piyasası kurumu ortakları ve yöneticileri
 4. İflasa tabi olmanın iflas davasının özel dava şartı olması
 5. İflasa tabi kişiye karşı başvurulan takip yolunun değiştirebilmesi

 

İFLASTA YETKİ

 

 1. Yetkili icra dairesi
 2. Yetkili asliye ticaret mahkemesi
 3. Yetkili iflas dairesi

 

GENEL İFLAS YOLU

 

 1. Genel olarak
 2. İflas takip talebi
 3. İflas ödeme emri
 4. İflas davası
 5. Davanın açılması
 6. Yargılama usulü
 7. Ödeme emrine itiraz edilmemişse
 8. Ödeme emrine itiraz edilmişs

III. İflas kararı

 1. İflas davasında muhafaza tedbirleri
 2. İflas harç ve giderleri

 

ÖZEL İFLAS YOLLARI

 

 1. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu
 2. İflas takip talebi
 3. Ödeme emri

III. İflas davası

 1. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ve şikayet yoluna başvurulmaması halinde iflas davası
 2. Ödeme emrine itiraz edilmesi ve şikayet yoluna başvurulması halinde iflas davası
 3. Doğrudan doğruya iflas yolu
 4. Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflas
 5. Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflas
 6. Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflası
 7. İflas talebi zorunluluğu
 8. İflasın ertelenmesi
 9. Genel olarak
 10. İflas erteleme yargılaması
 11. İflas erteleme kararı ve sonuçları
 12. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

 

 

İFLASIN MÜFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 1. İflasın borçlunun (müflisin) mal, alacak ve hakları

hakkında doğurduğu hukuki sonuçlar

 1. İflas masası
 2. İflas masasına girecek mal, alacak ve haklar
 • İflas masasından çıkarılabilecek olan mal, hak ve alacaklar
 1. İflasın müflisin tasarruf yetkisi üzerindeki sonuçları
 1. Müflisin iflas masasına giren mal, hak alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması
 2. Müflis aleyhindeki bazı takiplerin durması ve düşmesi
 • Bazı hukuk davalarının ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar durması

 

 

 

İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 1. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi
 2. Faizlerin işlemeye devam etmesi
 3. Geciktirici şarta veya belirsiz süreye bağlı alacakların durumu
 4. Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi
 5. İflasta takas
 6. Müflisin kefil olduğu borçlar
 7. Müşterek borçluların aynı zamanda iflası
 8. Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen ödemiş olması
 9. Kollektif şirket ve ortaklarının iflası
 10. Komandit şirket ve komandite ortakların iflası
 11. Adi ve rehinle alacakların sırası
 1. Rehinli alacaklar
 2. Adi alacaklar
 1. Adi alacakların ödenme sırası
 1. İmtiyazlı adi alacaklar
 2. İmtiyazsız adi alacaklar

 

 

İFLAS MASASININ OLUŞMASI

 

 1. Defter tutulması
 2. İflas masasındaki malların muhafazası
 3. Müflisin yükümlülükleri
 4. Tasfiye şeklinin belirlenmesi
 5. İflas tasfiyesinin tatili
 6. Basit tasfiye usulünün uygulanması
 • Adi tasfiye usulünün uygulanması

 

İFLAS MASASININ YÖNETİMİ

 

 1. Genel olarak
 2. Birinci alacaklılar toplantısı
 3. İflas idaresi

 

İFLAS MASASI İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI

 

 1. İflasta istihkak davaları
 2. Malın iflas masasının elinde olması halinde istihkak davası
 3. Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası
 4. İflas masası alacaklarını tahsili
 5. Acele satışlar
 6. Alacakların incelenmesi
 7. Sıra cetveli
 8. Sıra cetvelinin düzenlenmesi
 9. Sıra cetveline karşı başvuru yolları
 10. Şikayet
 11. Sıra Cetveline İtiraz Davası
 12. İflas masasına karşı açılan sıra cetveline itiraz davası (kayıt kabul davası)
 13. Bir alacaklının diğer bir alacaklıya karşı açtığı itiraz davası (kayıt silme davası)

 

 

 1. Alacakların geç bildirilmesi
 2. İkinci alacaklılar toplantısı

 

İFLAS MASASI MALLARININ SATIŞI VE PARALARIN         PAYLAŞTIRILMASI

 

 1. İflas masası mallarının satışı
 2. Satış usulünün belirlenmesi
 3. Satışın yapılması
 4. Paraların paylaştırılması
 5. Pay cetveli ve son hesap
 6. Paraların dağıtılması

III. Borç ödemeden aciz belgesi

 1. Masaya yazdırılmamış olan alacaklar

 

İFLASIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI

 

 1. İflasın kapanması
 2. Genel olarak
 3. İflas kapandıktan sonra yeni mal bulunması
 4. İflasın kaldırılması
 5. İflasın kaldırılması sebepleri
 6. İflasın kaldırılması usulü

III. İflasın kaldırılmasının hükümleri

 

      İFLAS İDARE MEMURLARI

 

 1.      İflas idare memurlarının atanması

 

 1.      İflas idare memurlarının yetkileri

 

 1. İflas idare memurlarının görevleri

 

 1. İflas idare memurlarının sorumlulukları

 

 1. Sıra Cetveli Hazırlanması

 

Belge:

 

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.