SOSYAL GÜVENLİK DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:
I. HAFTA
A) Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin davaların kamu düzenine ait oluşu ve resen
araştırmanın önemi
B) Hizmet Tesbit davaları (4/1-a SSK)
1) Sigortalılığın zorunlu oluşu,
2) İşverenin tesbiti,
3) Hak düşürücü süre ve resen nazara alınması,
4) Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların sıfatları ve özellikleri,
5) Kamu işverenlerine karşı davaların özellikleri,
6) Hizmetin geçtiği işyeri
7) Yurtdışında Türk işverene tabi geçici / sürekli çalışan Türk işçiler
8) Tesbit edilen sürenin net ve açık olması,
9) Sigorta primine esas kazanç tesbit istemleri
10) İtibari hizmet tesbiti istemli davalar
C) Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)
1) Sigortalılık şartları (01.10.1972 den bu güne değişiklikler ile)
2) Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
3) Tescili engelleyen yasal düzenlemeler ve dönemleri
D) Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)
1) Sigortalılık şartları,
2) Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
3) Tevkifata dayalı tescil ve tesbit davaları
E) İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)
F) Çakışan sigortalılık halleri
G) Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)
H) Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı
yasa)
1) Borçlanılabilecek süreler,
2) Tam yaşlılık, malullük, ölüm aylığa hak kazanma şartları,
3) Sözleşme kısmi aylık şartları,
4) Borçlanılan sürelerin hangi dönemlere mal edileceği,
5) Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması
I) Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar,
1) Yaşlılık aylığı şartları ve geçiş hükümleri,
2) Yaşlılık aylığı alanların çalışmaya devam etmeleri ve 5335 sayılı yasa,
3) Ölüm aylığı,
i) Hak sahipleri,
ii) Başlangıcı ve kesilmesi
iii) İki aylık alabilme imkanı
4) Malullük aylığı,
i) Malul sayılma,
ii) Aylık başlangıcı, kesilmesi,
iii) Maluliyete dayalı erken yaşlılık aylığı,
iv) 3713 sayılı yasa malulleri
5) Uzun vadeli sigorta kolları aylıklarının birleşmesi,
6) Belediye başkanlığının görev makam tazminatları
J) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar
K) Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde)
L) Sağlık Sigortası,
1) Özel hastanelerde gerçekleşen tedaviler ile ilgili uyuşmazlıklar,
2) Kurumun bedelini karşılamadığı malzeme ve ilaç ile ilgili uyuşmazlıklar,
3) Yersiz sağlık giderlerinin iadesi,
M) Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 sayılı yasa 96. madde)
1) Zamanaşımı,
2) Talep edilebilecek dönem (zaman aralığı)
N) İşveren / kurum uyuşmazlıkları
1) Denetim tutanakları ve müfettiş raporlarına karşı itiraz,
2) Asgari işçilik uygulaması,
3) Prim borcuna itiraz,
4) 6183 sayılı yasa ile ilgili takiplere karşı itiraz davaları
5) Teşvik yasalarından yararlanma ile ilgili davalar,
6) Prim hesabına dahil olmaması gereken ödemeler ile ilgili davalar
7) Alt üst işveren prim borçları sorumluluğu
O) Aylık ve gelir hesapları

II. HAFTA
4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı
1-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
2-İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
3-İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi
4- İş Kazasının Soruşturulması
5- İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
– Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
– Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
– İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
– Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
– İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
6- Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
7-İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin
Hesaplanması
8-5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak
Sahiplerine Paylaştırılması
9-Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
10- Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş
Göremezliğinin Artması
11-İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
12-Peşin Sermaye Değerleri
13- Peşin Sermaye Değeri Tabloları
14- Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
15- Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
16- Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi
17- Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü
veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi
denmektedir.
Ancak işin tabiatı gereği çeşitli özel veya teknik bilgiye sahip söz konusu uzman
kişiler bir hukuk kurumu olan bilirkişilik üzerine gerekli formasyona sahip değildirler.
Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında
hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını
gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır.

İÇERİK:
Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
• Bilirkişilik Kavramı
• Bilirkişi Olacaklarda Aranılan Nitelikler
• Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller
• Bilirkişilerin Seçilmesi
• Bilirkişilerin Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
o Bilirkişinin faaliyetlerinin mahkeme tarafından gözetilmesi
o Bilirkişilik görevinin devredilemezliği
o Bilirkişi raporunun kapsamı
o Bilirkişinin görevi kabulden kaçınması ve kaçınma süresi
o Bilirkişinin mahkemeden talep edebileceği hususlar
o Bilirkişilik görevinin sınırları
o Bilirkişinin tarafların görüşlerine başvurabilmesinin şartları
• Bilirkişinin Reddi
• Bilirkişinin Sorumluluğu
o Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu
o Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu
• Bilirkişi Ücretleri
• Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Süresi:

Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 16 saat.
Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:
Program Ücreti:
850 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 700 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

REKABET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

REKABET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Program içeriği:
o REKABET HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
 Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi
 Teşebbüs
o MEVZUATTAKİ TEMEL YASAKLAYICI HÜKÜMLER
 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 Birleşme ve Devralmalar
 Muafiyet/Etkinlik Yaratıcı Anlaşmalar
o REKABET KURUMU
o USUL HÜKÜMLERİ
o CEZA VE PİŞMANLIK YÖNETMELİKLERİ

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 28 saat

Program Ücreti:
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

VERGİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

VERGİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Yüksek öğrenimlerini tamamlamış olan meslek mensubu ve profesyonellerin vergi
hukuku alanındaki bilgilerini canlı tutmak, geliştirmek ve bu alandaki yenilikleri aktararak
gelişmelerini sürdürmek ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Program Süresi:
24 saat
Kimler için?
 Hukukçular
 Avukatlar
 Mali Müşavirler
 Meslek mensupları, kamu personeli ve diğer katılımcılar.

Program içeriği:
 Vergi Hukukunun Kapsamı, Anayasal Çerçevesi, Kaynakları, Vergi Hukukunda
Yorum, Vergi Ödevi ve Vergi Borcu İlişkisi, Vergilendirme Süreci (2 saat)
 Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Vergi Hukukunun Temel İlkeleri
(2 saat)
 Vergi Ceza Hukuku ve Uygulamaları (3 saat)
 Vergi İcra Hukuku ve Uygulamaları (3 saat)
 Kurumlar Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Gelir Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Katma Değer Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Emlak Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (4 saat)

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Yeri:

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

ENERJİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

ENERJİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini
enerji hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca program şu anda Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne sunulan
Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağıyla getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları
hazırlamayı hedeflemektedir.

Program Süresi:
24 saat
Kimler için?
 Avukatlar
 Yeminli Mali Müşavirler
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 İş güvenliği Uzmanları

Program içeriği:
 Türk Hukukunda Enerji Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar
 Enerji Piyasasında Denetim Usulleri ve idari Yaptırımlar
 Enerji Piyasasında Tüketicinin Korunması
 Enerji Piyasasında Rekabet Uygulamaları
 Enerji Sektöründe Vergi Uygulamaları
 Enerji Piyasasında Birleşme ve Devralma Uygulamaları
 Enerji Yatırımlarında EPC Sözleşmeleri
 Enerji Tedarik Sözleşmeleri
 Enerji Hırsızlığı ve TCK
 Uluslararası Enerji Uyuşmazlıkları
 Ulusal mahkemeler
 Uluslararası Tahkim
 İlgili Uluslararası Anlaşmalar
 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
 Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Türk Hukukuna Yansımaları
 Enerji Sektöründe Kamulaştırma Sorunları
 Enerji Hukuku ve Bilirkişilik
 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağında Bilirkişilik Kurumuna Getirilmesi Düşünülen
Yenilikler

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Yeri:
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA
Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Program içeriği:
o TİCARİ İŞLETME
 Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri
 Ticaret Sicili
 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 Haksız Rekabet
 Ticari Defterler
o TİCARET ŞİRKETLERİ
 Ehliyet
 Sermaye Koyma Borcu
 Ortakların Kişisel Alacakları
 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
 Şirketler Topluluğu
o ANONİM ŞİRKETLER
 Kuruluş
 Eşit İşlem İlkesi
 Yönetim Kurulu
 Kurumsal Yönetim, Denetleme, Borçlanma Yasağı
 Genel Kurul
 Pay, İmtiyazlı Paylar, Pay Senetleri ve Kaydi Sistem, Payların Devrinin Sınırlandırılması
 Kar Payı ve Yedek Akçeler
 Sona Erme ve Tasfiye
– Haklı Sebeplerle Fesih
– Ek Tasfiye
– Tasfiyeden Dönülmesi
 Hukuki Sorumluluk
o LİMİTED ŞİRKETLER
 Kuruluş
 Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Özellik Gösteren Haller
 Ortakların Hak ve Borçları
 Genel Kurul
 Yönetim ve Temsil
 Denetim
 Sona Erme, Ortakların Şirketten Çıkması ve Çıkarılması

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 28 saat.

Program Ücreti:
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkiĢilik programımızdan sertifika almıĢ katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.