BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK – BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK – BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK – BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

Programın Amacı:

 Bu program, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, mal rejimlerinin tanıtılması, yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, katkı payı-değer artış payı alacağı, ölüm halinde mal rejimi ve mirasın tasfiyesinin karşılaştırılması, mahkeme ve Yargıtay kararlarından örnekler, bilirkişi raporları analizi, pratik çalışmalar yapılarak boşanma konusunda arabuluculuk ve bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

 Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır 

 

İÇERİK:

Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

Görev ve Yetki

İspat Usulü

Bilirkişilik

Yargıtay’ın Emsal Kararları ve Uygulama Örnekleri

 

Boşanma Nedenleri ve Sonuçları

Mal Rejimlerine İlişkin Hükümler ve Seçimlik Mal Rejimleri

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mal – Kişisel Mal Ayırımı

Katılma Alacağı – Katkı Payı – Değer Artış Payı Alacağının Karşılaştırılması

 

Aile Konutuna İlişkin Hükümler

Aile Konutu Konusundaki Güncel Yargıtay Kararları

Ölüm Halinde Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi ve Uygulama Örnekleri

 

Uygulama

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Eklenecek Değerler ve Denkleştirme Hesabı Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Kaynaklanan Davalara İlişkin Dilekçe Örnekleri Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Kaynaklanan Davalara İlişkin Bilirkişi Raporu Örnekleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılmış Toptan Ödemelerin “PMF Tablosu”na Göre Hesaplanması

  

Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 İletişim: 0507 230 11 66 – 0530 788 33 79

Programın Amacı:

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi denilmektedir.

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitmenler:

Teorik eğitim öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Pratik eğitim mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak en az 5 yıldır görev yapan eğitmenler tarafından verilecektir.

Programın Süresi:

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programının toplam süresi 24 saattir.

Ders Saatleri:

Hafta sonu grupları:

Başlangıç:10:00 Bitiş: 16:20

Hafta içi grupları:

Başlangıç: 15:00 Bitiş:19:50

 

Program Ücreti:

1.100,00 TL (KDV Dahil)

900,00 TL (KDV Dahil) (Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için indirimli fiyat)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

 

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
Hesap Numarası: 796 910 – 364 
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Eğitimin Adı Yazılmalıdır 

 

Program Yeri ve Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş
 • Türk yargı teşkilatı

o Genel Hususlar

o Cumhuriyet Başsavcılıkları

o İlk Derece Mahkemeleri

■ Hukuk Mahkemeleri

■ Ceza Mahkemeleri

■ İdare/ Vergi Mahkemeleri

o Üst Derece Mahkemeleri

■ Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

■ Yargıtay ve Danıştay

o Anayasa Mahkemesi

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

o Hakim

o Savcı

o Avukat

o Noter

o İcra ve İflas Organları

o Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

o Adil yargılanma hakkı

o Taleple bağlılık ilkesi

o Usul ekonomisi ilkesi

o Taraflarca hazırlama-Re’sen araştırma ilkeleri

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

o İspat kavramı

o İspat yükü ve ispat hakkı

o İspat araçları (deliller)

o İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri

o Bilirkişilik kavramı

o Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

o Başvuru usul ve esasları

■ Listelere kayıt şartları

■ Başvurunun değerlendirilmesi

o Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

o Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

■ Bilirkişinin yetkileri

■ Bilirkişinin ödevleri

o Bilirkişilik etiği

■ Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

■ Yetkinlik ve mesleki özen

■ Dürüstlük ve tarafsızlık

■ Bağımsızlık

■ Saygınlık ve güven

■ Görevi kabul yükümlülüğü

■ Menfaat elde etme yasağı

■ Sır saklama yükümlülüğü

■ Bildirim yükümlülüğü

■ Reklam yasağı

 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

o Bilirkişinin Denetimi

o Performans Değerlendirmesi

o Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

■ Uyarma

■ Listeden geçici olarak çıkarılma

■ Listeden kalıcı olarak çıkarılma

■ Bilirkişilikten yasaklanma

o Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

o Bilirkişi incelemesinin zamanı

o Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

■ Re’sen başvurulması

■ Talep üzerine başvurulması

■ Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

o Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

o Hukuki konu – teknik konu ayrımı

■ Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

■ Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

o Görevlendirilme usulü

o Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller

o Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller

o Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

o İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi

o Ön inceleme yapılması

o Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasının usul ve esasları

■ Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

■ Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

■ Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

■ İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması

o Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması

o Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

■ Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol

■ Raporun şekli

 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler

ve diğer materyaller

 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı

olarak belirtilmesi

 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası

altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri

 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan                 şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

o Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği

o Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi

o Bilirkişi raporuna itiraz

o Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

■ Ek rapor alınması

■ Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması

o Raporun hükme esas alınması

o Raporun hükme esas alınması

UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

 

 

Belge:

24 saat süren eğitimin 22 saatine katılmak koşuluyla katılımcılara sertifika verilecektir.

 

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

 İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60 

 Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

 Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 Kimler Katılabilir:

 Gayrimenkul Danışmanları

Gayrimenkul Brokerları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Program Ücreti:1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

 

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır 

 İÇERİK:

 

1. Hafta / 1.Gün Karşılaştırmalı Satış Analizi (Emsal Karşılaştırma Yöntemi)
Emsal KarşılaştırmaYönteminin Özellikleri
Emsal Karşılaştırma Yönteminin Uygulama Alanı
Emsal Karşılaştırma Yönteminin Avantajları/Dezavantajları
Emsal Karşılaştırma Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Gelir Yöntemi
Gelir Yönteminin Özellikleri
Gelir Yönteminin Uygulama Alanı
Gelir Yöntemin Avantajları/Dezavantajları
Kapitalizasyon Oranı ve Hesaplanması
Münavebe (Rotasyon) Sistemi
Gelir Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Günler Konular
1. Hafta / 2.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)
İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Gayrimenkulün Değerinin Belirlenmesi
Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
Ecrimisil
Ecrimisil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta /1. Gün Maliyet Yöntemi
Maliyet Yönteminin Özellikleri
Maliyet  Yönteminin Uygulama Alanları
Yapılarda Yıpranma ve Amortisman
Binaların Brüt ve Net Alanlarının İrdelenmesi
Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Yapı Bilgisi ve Proje Okuma
Gayrimenkul Değerlemede Yapı Bilgisi
Gayrimenkul Değerleme Çerçevesinde Mimari ve Diğer Uygulama Projelerin İncelenmesi
Bina Metrajı ve Yapı Maliyetlerinin Çıkarılması
Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin Çıkarılmasına Yönelik Uygulamalar
Günler Konular
2. Hafta / 2.Gün Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Giriş
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuksal Temelleri
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve Riskli Alan Süreçleri
Kentsel Dönüşümde Finansal Desteklerin ve Muafiyetlerin Analizi
Kentsel Dönüşüm Kapsamında İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme Kapsamında Açılan Hukuki Davalar
Arsa Payı Dağıtımı Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme
Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirmede Sorun Analizi
Arsa Payı Dağıtımı Uygulamaları

 Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

HASAR TESPİTİ VE DEĞER KAYBI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

HASAR TESPİTİ VE DEĞER KAYBI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

HASAR TESPİTİ VE DEĞER KAYBI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

1.450,00 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.
Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

İÇERİK:

 

*Türk Ticaret Kanununun Hasar Hakkında Düzenlemeleri

*Sigorta Mevzuatında Hasarda Sigortacının Sorumlulukları

*Sigorta Mevzuatında Hasarda Sigorta Ettirenin Sorumlulukları

*Karayolları Trafik Kanununda Zorunlu Trafik Sigortası Düzenlemeleri

*Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarında Sigortanın Kapsamı

*Zorunlu Trafik Sigortasında Maddi Hasar ve Giderlerin Ödenmesi

*Zorunlu Trafik Sigortasında Sigortacının Halefiyeti

*Zorunlu Trafik Sigortası Maddi Hasarlarında Zaman aşımı

*Sigorta Tahkim Kurumu ve Mahkemelere Başvuru Süreci

*Oto Branşı Sigorta Poliçelerinde Hasar Kapsamı

*Oto Dışı Branşlarda Sigorta Poliçelerinde Hasar Kapsamı

*Oto Branşı Sigortalarda Hasar Tespiti ve Ekspertiz

*İsteğe Bağlı Sigortalarda (Kasko, IMM) Hasar Tespiti

*Zorunlu Sigortalarda (Trafik Sigortası) Hasar Tespiti

*Zorunlu Trafik Sigortasında Maddi Hasar ve Değer Kaybı Uygulaması

*Değer Kaybı Nedir ve Mevzuat Uygulaması

*Değer Kaybı Hesaplama Yöntemleri

*Piyasa şartlarına göre Değer Kaybı Hesaplama

*Formül kullanılarak Değer Kaybı Hesaplama

*Değer Kaybı Hesaplamada Diğer uygulamalar

*Zorunlu Trafik Sigortasına göre Değer Kaybı Hesaplama Uygulaması

*Değer Kaybının Formülle Hesaplanmasında Teminat Kapsamı

*Değer Kaybının Hesaplanmasında Teminat Kapsamı dışında kalan haller

*Kaynaklı Ana Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama

*Vidalı Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama

*Boyanan Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama

*SBM’de (Sigorta Bilgi Merkezi) Hasar Bilgileri Sorgulama Uygulaması

*Değer Kaybının Hesaplanmasına ait Kaza örnekleri

*Formülle Değer Kaybı Hesaplama örnekleri

*Piyasa Şartlarına göre Değer Kaybı Belirleme örnekleri

*Değer Kaybı Ekspertiz veya Bilir Kişi Rapor uygulamaları

*Değer Kaybı Ekspertiz Raporlarına itiraz ve Yargı süreci

Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

AKTÜERYA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AKTÜERYA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

 

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

 

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

 

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

 

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
1. Hafta – Cumartesi
• Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
• Hayat Sigortaları Matematiği
o Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
o Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
o Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
o Hayat Annüiteleri
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
1. Hafta – Pazar
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)
Destekten Yoksun Kalma Zararları
2. Hafta – Cumartesi
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
o Fiili ve Farazi Destek
• Gelir Paylaşım Oranları
• Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
o Hayat Tabloları
o Hayat Annüiteleri
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
2. Hafta – Pazar
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)

Belge:

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Aktüerya Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hukuk eğitimi almış katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Aktüerya Hukuku Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İletişim: 0530 788 33 79 –  0507 230 11 66 –  0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
ANKARA
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)
DİĞER İLLER
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır


Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İÇERİK

   
1. Hafta / 1.Gün Mülkiyet Hakkı Kavramı
Mülkiyet Hakkının Sınırlanması
Kamulaştırma Kavramı ve Unsurları
Kamulaştırmanın İdari Aşaması
Kamulaştırmanın Adli Aşaması
Kamulaştırmasız El Atma
Fiili El Atma Kavramı, Şartları
Fiili El Atma Yasal Düzenlemeler
Hukuki El Atma Kavramı, Şartları
Hukuki El Atma Yasal Düzenlemeler
Yerel Mahkemelerce verilen Kararların İncelenmesi
AİHM-Mülkiyet Hakkının Korunması, Kuralları ve Şartları
AİHM’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı ve Kamulaştırmasız El Atma Kararları
1. Hafta / 2.Gün Fiili El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Hukuki El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalarda Tazminatın Hesaplanması
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
   
2. Hafta / 1.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi ve Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta / 2.Gün Ecrimsil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARINDA  BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir:

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

 

İÇERİK:

Günler Saatler Konular
1. Hafta / 1.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Giriş
10.30-11.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuksal Temelleri
11.30-12.15 Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Analizi
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve Riskli Alan Süreçleri
14.30-15.15 Kentsel Dönüşümde Finansal Desteklerin ve Muafiyetlerin Analizi
15.30-16.15 Kentsel Dönüşüm Kanunlarının Genel Değerlendirmesi
1. Hafta / 2.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşüm Kapsamında İmar Uygulamaları
10.30-11.15 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespiti ve İtirazları
11.30-12.15 Tahliye ve Yıkım Süreçleri
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 6306 sayılı Kanunun 6. Madde Uygulamaları (Üçte Birin Satışı)
14.30-15.15 6306 sayılı Kanunu Kapsamında Tebligat Usulleri
15.30-16.15 Genel Değerlendirme
Günler Saatler Konular
2. Hafta / 1.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Haksahipliği Tespiti
10.30-11.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Taşınmaz Maliklerinin Hakları
11.30-12.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Sözleşmelerden Doğan Hukuki Sorunlar
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme
14.30-15.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme Kapsamında Açılan Hukuki Davalar
15.30-16.15 Gayrimenkul Değerlemede Hesap Uygulama Çalışması
2. Hafta / 2.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme
10.30-11.15 Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme Sorun Analizi
11.30-12.15 Arsa Payı Dağıtımı Hesap Uygulamaları
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 Eğitim Genel Değerlendirmesi
Soru-Cevap
Farklı Uygulama Örnekleri
14.30-15.15
15.30-16.15

 

İŞ HUKUKU (İŞÇİLİK ALACAKLARI) BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ HUKUKU (İŞÇİLİK ALACAKLARI) BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ HUKUKU (İŞÇİLİK ALACAKLARI) BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

Programın Amacı:

Bu programın amacı, iş kanunundan doğan tazminat tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
• İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
o İş Yargısı ve Bilirkişilik
o İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği
o Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri
• İş Hukukunun Temel İlkeleri
• Yargıtay Kararları Doğrultusunda İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi
• Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
• İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
o Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
o İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
o Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması
o Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
o Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
o Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
o İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
• İş Kanununda Ücret
o Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücreti
o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücreti
o Yıllık İzin Ücreti
• İş Kanunda Çalışma Süreleri
• İşçinin Dinlenme Hakkı
• Örnek Raporların Değerlendirilmesi
• Bilirkişilik Kanunu

Belge: Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “İş Hukuku (İşçilik Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hukuk eğitimi almış katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “İş Hukuku (İşçilik Alacakları) Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 –  0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
ANKARA
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)
DİĞER İLLER
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Eğitimciler:

Nesrin UYGUR YEŞİL (Yargıtay Onursal Üyesi)

Yiğit ERSOY (Avukat/Bilirkişi)

Fatih ZENGİN (Avukat/Bilirkişi)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

 

SİGORTA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SİGORTA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SİGORTA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Bu programın amacı, sigorta mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

 

İÇERİK:
A. SİGORTA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
• SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
• SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
• TEMEL KAVRAMLAR
• SİGORTA SÖZLEŞMESİ
• SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• KORUYUCU HÜKÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM
• GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ
• MAL SİGORTALARI
• SORUMLULUK SİGORTALARI
• ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
• ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
• CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
• ZAMANAŞIMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
• GÜVENCE HESABI
• SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
• DASK KURUMU
B. SİGORTA DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
• KASKO SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
• SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
• SİGORTACI TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVALARI
• DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İKİNCİ BÖLÜM
• SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
• TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
• TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACININ AÇTIĞI RÜCU DAVALARI
• DİĞER SORUMLULUK SİGORTASI DAVALARI
• DİĞER ZARAR(MAL) SİGORTASI DAVALARI
• DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
C. SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK VE RAPOR DÜZENLEME
• DOSYANIN İNCELENMESİ
• RAPOR YAZALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
• RAPORDA YER ALMAMASI GEREKEN HUSUSLAR
• RAPOR YAZMA DÜZENİ
• HEYET RAPORLARI
• BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ

Belge:

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sigorta Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hukuk eğitimi almış katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sigorta Hukuku Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.450,00 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

 

 

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ VE TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ VE TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Program trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara güncel mevzuata
ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

İÇERİK:
• TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİNİN MEVZUATTAKİ YERİ,
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE KARAYOLLARI TRAFİK
YÖNETMELİĞİNE GÖRE TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR,
• TRAFİK KAZASININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ;
o Taksir,
o Bilinçli taksir,
o Olası kast,
o Kast
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUN TRAFİK KAZASINI ORTAYA
ÇIKARAN ETKEN MADDELERİ İLE DİĞER MADDELERİN
İRDELENMESİ,
o Karayolları trafik kanunu madde 46-84 arası,
o Karayolları trafik yönetmeliğinin madde 94-156 arası.
• OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE TRAFİK KAZASI TÜRLERİNİN İRDELENMESİ,
o Karşılıklı çarpışma,
o Arkadan çarpma,
o Yandan çarpma,
o Yan yana çarpışma,
o Duran araca çarpma,
o Zincirleme çarpışma,
o Çoklu çarpışma,
o Engel/cisim ile çarpışma,
o Yayaya çarpma,
o Hayvana çarpma,
o Devrilme, savrulma, takla atma,
o Yoldan çıkma,
o Araçtan insan düşmesi,
o Araçtan cisim düşmesi.
• KAVŞAK KAZALARI;
o Trafik ışıklı kavşak kazaları,
o Bölünmüş yol kavşak kazaları,
o Trafik işaret levhalı kavşak kazaları,
o Kontrolsüz kavşak kazaları.
• MOTOSİKLET VE BENZERİ ARAÇ KAZALARI,
• YAYA KAZALARI,
o Yaya yürüme hızları.
• YOLCU KAZALARI,
• BÜYÜK ARAÇ (KAMYON, ÇEKİCİ, OTOBÜS GİBİ) KAZALARI,
o Takoğraf çıktı analizi
§ Elektronik takoğraf,
§ Analog (Mekanik-Elektro Mekanik) takoğraf,
§ Dijital (Sayısal) takoğraf çıktı analizleri.
• TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARAÇLARIN HIZ TESPİT FORMÜLLERİ,
o Fren izine göre ilk başlangıç hız tespiti,
o Fren izine göre çarpma anındaki hız tespiti,
o Bilinen hızına göre ortaya çıkabilecek fren izi mesafesi
tespitleri,
o Kamera kaydına göre yapılan hız tespiti.
• ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZALARI,
o Alkolün etkisi ile trafik kazasına sebebiyet vermek,
o Trafik kazasında alkollü olmak.
• KAZA MAHALLİNDEKİ İZ VE DELİLLER İLE BU DELİLLERİN TESPİTİ,
o Fren izleri,
o Sürtünme izleri,
o Lastik izleri,
o Biyolojik izler,
o Kazıntı izleri v.b.
o Araç üzeri ve aksamlarının analiz edilmesi,
• TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ ANALİZ EDİLMESİ,
o Tutanakta dikkate alınması gereken başlıklar ve bölümler,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki krokinin analiz edilmesi,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki açıklamanın analiz
edilmesi.
• KAZA YERİNİ FOTOĞRAFLAMA VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ,
• DOSYADA BULUNAN DELİLLERE GÖRE TRAFİK KAZASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ,
o Öngörme ve engelleme tedbirleri,
o Karayolları trafik kanununa göre ihlal edilen kusurlar,
o Çoklu kazalarda tarafların kusurlarının irdelenmesi,
• BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ,
o Dosya üzerinden veya kaza mahallinde yapılan keşfe göre;
§ Cumhuriyet başsavcılığının talimat bilirkişi raporu,
§ Asliye ceza/hukuk mahkemesinin talimat bilirkişi
raporu,
§ Ağır ceza mahkemesinin talimat bilirkişi raporu,
§ İş, Ticaret v.b mahkemelerinin talimat bilirkişi raporu.
• KULLANILAN PROGRAMLARA GÖRE KROKİ ÇİZİMİ,
o Esd 3/4 programı,
o Corel draw çizim programı v.b.
• TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI,
• KAMERA KAYITLARINA YANSIYAN GERÇEK TRAFİK KAZA VİDEOLARI,
• KURSİYERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPOR
ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.