KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 Programın Amacı:

 Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 Saat

 Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 Program Bedeli:

Her bir eğitim programının ücreti 1.450 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Bedel: 1.200,00 TL (KDV Dahil) 

Programa Kimler Katılabilir:

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 • İflas etmemiş olmak
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.

 İÇERİK:

 1. ADİ KONKORDATO
 • Konkordato talebi
 • Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Konkordato ön projesi
 • Finansal analiz raporları ile dayanakları
 • Geçici mühlet
 • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi
 • Kesin mühlet
 • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
 • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
 • Kanun yolları
 • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları
 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
 • Alacaklılar toplantısına davet
 • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk
 • Konkordato projesi
 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi
 • Konkordatonun tasdiki şartları
 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
 • Kanun yolları
 • Konkordatonun hükümleri
 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordatonun kısmen feshi
 • Konkordatonun tamamen feshi
 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
 • Komiserin müzakere daveti
 • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

 

 1. İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 

 • Şartları ve hükümleri

 

III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

 

 • Zorunlu içeriği
 • Tasdikin sonuçları
 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
 • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
 • Paraya çevirme
 • Rehinli taşınmazlar
 • Taşınır rehinleri
 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
 • Paraların paylaştırılması
 • Rehin açığı
 • Tevdi
 • Faaliyet raporu
 • Hukukî işlemlerin iptali

IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması
 • Başvuruya eklenecek belgeler
 • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
 • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
 • Kararın sonuçları
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Aknet Eğitim İşbirliği İle Verilen Uzaktan Eğitimler

Aknet Eğitim İşbirliği İle Verilen Uzaktan Eğitimler

KOBİ DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Eğitimcilerimiz:

Prof. Dr. Ali Halıcı ve Prof.Dr. Ünsal Sığrı tarafından hazırlanmıştır. 
 

Eğitim İçerikleri: 

 
Eğitimler online ve yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleşmektedir. Offline kısmında eğitimcilerimizin hazırladığı video ders anlatımları ve PDF formatında eğitim içerikleri yer almaktadır. Online kısmında ise eğitmenlerimiz ile canlı bağlantılar kurarak soru sorma imkanı bulabilirsiniz. Eğitim süreci sonunda eğitimcilerimizle yüz yüze eğitimlere katılabilirsiniz. Eğitim programını tamamladığınızda Kobi Danışmanlığı hizmetini vermek için sınava tabi tutulur ve Başkent Üniversitesi Onaylı Kobi Danışmanlığı sertifikasına sahip olursunuz.
 

Eğitim İçeriği: 

 
KOBİ Danışmanlığı Mesleği
 
Başarı Ölçüleri; Etkililik, Etkinlik ve Verimlilik Artırma
 
İşletmenin Büyük Resminin Analizi, Sistem Yaklaşımı
 
Karar Verme Destekleri; Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı
 
Örgütsel Stratejiler; SWOT analizi
 
Üretim ve İnsana Odaklılık
 
Takım Çalışması Boyutları
 
Türk Kültüründe Yönetim Anlayışı
 
İşletme ve Yönetim Fonksiyonları
 
KOBİ’lerde Kurumsallaşma
 
Müzakere Teknikleri
 
Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 
Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
 
Verimlilik Artırma Teknikleri
 
Zaman ve Toplantı Yönetimi
 

Eğitim Süresi: 

 
Toplam: 120 Saat
 
( 96 Saat Offline eğitim Video ve PDF, 12 Saat Online Eğitim, 12 Saat Yüz Yüze Eğitim )
Eğitime kayıt olmak ya da eğitim ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız;
Aşağıdaki linke tıklayarak, detaylı bilgi alma formunu doldurabilirsiniz. Eğitim Danışmanlarımız size ulaşıp, yardımcı olacaklardır.
 
 
Aknet Akademi Eğitim Kurumu,

 

Siteye ulaşmak için tıklayınız

AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA) SERTİFİKA PROGRAMI (65.01)

AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA) SERTİFİKA PROGRAMI (65.01)

AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA) SERTİFİKA PROGRAMI (65.01)

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

 

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

 

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

 

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

 

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
1. Hafta – Cumartesi
• Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
• Hayat Sigortaları Matematiği
o Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
o Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
o Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
o Hayat Annüiteleri
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
1. Hafta – Pazar
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)
Destekten Yoksun Kalma Zararları
2. Hafta – Cumartesi
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
o Fiili ve Farazi Destek
• Gelir Paylaşım Oranları
• Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
o Hayat Tabloları
o Hayat Annüiteleri
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
2. Hafta – Pazar
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi: Üç gün toplam 24 saat.

Belge:Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %75 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Aktüerya (İş Göremezlik / Destekten Yoksun Kalma) (65.01) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcı eğitim sonunda işletmelerde çalışan personellerin zorunlu alması gereken yangın eğitimlerini verebilecek, yangın müdahale programı yapabilecek ayrıca yangın önleme, söndürme tekniklerini uygulamalı öğreteceklerdir.

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
– Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir. 

EĞİTİM SÜRECİ;

 1. Kayıt işlemleri için eğiticiegitmenlik.com adresinden kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kağıdı yüklemeniz de istenmektedir. )
 2. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
 3. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
 4. Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
 5. Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
 6. Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
 7. Sertifikalar, Üniversite Rektör imzalı olacaktır.
 8. Tüm Türkiye’de Eğitim Açılır.(En az 10 Katılımcı )

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Eğitim ücreti Kişi Başı 800 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.
– Eğitimde kullanılacak ekipmanlar tarafımızdan temin edilecektir.
– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

 

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

İnsan Kaynakları Sertifika Programı temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir:

Sertifika Programına, İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları departmanlarında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile insan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

Sertifika:

% 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Eğitim Süresi:

20 saat (Hafta içi hergün)

15.00 ve 17.00 arası

Başlama ve Bitiş Tarihi:

17 / 21.09.2018 ve 24 / 28.09.2018 tarihleri arası 10 gün

Ücret:

490 TL (KDV dahil)

Ücrete dahil olan hizmetler:

 1. Eğitim dokümanları ve eğitim seti
 2. Öğretim elemanlarının eğitim yerine gidiş-gelişi

Eğitim İçeriği:

 1. Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY (2 saat – 17.09.2018 Pazartesi)

(Prof.Dr. Ali Halıcı)

 • Yönetim işlevleri ve becerileri
 • Yönetim düşüncesinin tarihi
 • Temel yetenekler ve stratejiler, ortak girişimler
 • Dış kaynaklardan yararlanma
 • Personeli güçlendirme

 

 1.  İnsan Kaynakları İşlevleri ve Eğitim (4 saat – 18/19.09.2018 Salı/Çarşamba) (Prof.Dr. İpek Kalemci Tüzün)
 • İnsan kaynakları işlevleri, önemi ve yakın kavramlarla ilişkisi
 • İnsan kaynakları yönetiminin ekonomik ve sosyal içerikli amaçları ve temel ilkeler
 • İşletme organizasyonu içinde departmanının örgütlenmesi ve işleyişi
 • İşgücü eğitim ihtiyacının analizi ve saptanması
 • İşletmede eğitimin planlanması
 • İşbaşında uygulanan eğitim teknikleri

 

 1. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi (4 saat – 20/21.09.2018 Perşembe/Cuma) (Prof.Dr. Şahin Kavuncubaşı)
 • Ücret kavramının detaylı olarak incelenmesi
 • Sosyal taraflar açısından ücretin öneminin irdelenmesi
 • Klasik ve modern ücret teorilerinin analizinin yapılması
 • Ücretlerin saptanmasının detaylı olarak incelenmesi
 • Ücret politikalarının analizinin yapılması
 • Ücret yönetiminin kavramsal olarak incelenmesi ve ücret yönetiminin, ücret yönetimini etkileyen iç ve dış unsurlarının analizi
 • Ücret sistemi kavramının detaylı incelenmesi
 • Zaman esasına dayalı ücret sistemlerinin analizi
 • Verimliliğe dayalı ücret sistemlerinin analizi
 • Doğrudan emek piyasasına dayalı ücret sistemlerinin incelenmesi
 • İşi yapan bireye dayalı ücret sistemlerinin incelenmesi

 

 • İş Analizi Etüdü ve Tasarımı (6 saat – 24/25/26.09.2018 Pazartesi/Salı/Çarşamba) (Prof.Dr. Şahin Kavuncubaşı)
 •  İş etüdü ve işbilimin tanımı ve tarihçesi
 • Zaman ve metot etüdü
 • Akış analizi
 • Fizyolojik ve psikolojik yetenekler ve sınırlar, insan ve çalışma ortamı tasarımı
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği
 • İş organizasyonu, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi
 • Süreç tasarımı ve iyileştirme
 • Zaman Etüdü; Derecelendirme; Paylar; Standart Zaman
 • İş Örneklemesi
 1. Performans Yönetimi (4 saat 27/28.09.2018 Perşembe/Cuma)

(Uzman Ilgın Aybakar)

 • Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey kavramları
 • Performans yönetim sisteminin amaçları ve yararlar
 • Bireysel ve kurumsal performansın yönetimi: Performansın planlanması, performans standartlarının saptanması ve stratejik hedefler
 • Performans modelleri ve performansın ölçütleri – Performans sorunlarının tanımlanması ve giderilmesi
 • Performans değerlendirmede kullanılan temel veriler ve yetkinlikler
 • Yetkinliklerin tanımlanması ve kullanılması – Temel ve kişisel yetkinlikler – Liderlik yetkinlikleri – Yetkinlik modelleri
 • Bireysel performansın etkin biçimde değerlendirilmesi
 • Performans değerlendirmede diğer yöntemler ve uygulamalar – Sıralama – İkili karşılaştırma – Puanlama
 • Kritik olaylar yöntemi – İş standartları tekniği – Dengelenmiş gösterge tekniği
 • Yetkinliklere dayalı katılımcı performans değerlendirme: 360 derece değerlendirme yöntemi

 

Eğitim Kadrosu:

Prof. Dr. Ali Halıcı (Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY)

Prof. Dr. Nejat Basım (Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY)

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı (İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, İş Analizi Etüdü ve Tasarımı)

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün (İKY ve İş Analizi Etüdü ve Tasarımı)

Doç.Dr. Mehmet Çakar (İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve Yerleştirme)

Uzman Cem Ağın (İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve Yerleştirme)

Prof. Dr. Cenk Sözen (Performans Yönetimi)

Uzman Ilgın Aybakar (Performans Yönetimi)

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için:

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (BEDAM)

Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20.km 06810 Ankara

Tel: (312) 246 67 29

Faks: (312) 246 67 97

e-posta: bedam@baskent.edu.tr

bedam.baskent.edu.tr

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI SERTİFİKA PROGRAMI

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI SERTİFİKA PROGRAMI

9Devlet konservatuvarı ve Bedam işbirliğiyle yürütülen Müzik ve Sahne Sanatları Sertifika Programı.

Başkent üniversitesi devlet konservatuvarı hocaları tarafından her yaşta çocuk, genç, yetişkinlere okul saatleri dışında verilecek eğitim aşağıdaki dalları kapsamaktadır;

*Ses eğitimi/Şan
*Piyano
*Klasik gitar
*Caz/Rock gitar
*Popüler müzik şarkıcılığı
*Keman
*Viyola
*Viyolonsel
*Flüt

33 Hafta sürecek derslerimiz özel ders şeklinde yapılmaktadır.

Kurs Ücretimiz;

Başkent Mensuplarına : 2.062,5 TL

Dış katılımcı : 2.750 TL

Müzik ve Sahne Sanatları Sertifika Programı
broşürü için tıklayınız.

Müzik ve Sahne Sanatları Sertifika Programı
broşürü için tıklayınız(2).

YAŞAM KOÇLUĞU VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

YAŞAM KOÇLUĞU VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Koçluk nedir?

Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proaktif kararlarla olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginlik ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan; süresi, çalışma prensipleri ve sistemi olan bir yol arkadaşlığıdır. Bugünün dünyasında koçluk hem tüm dünyada gelişen bir meslek hem de kurumlarda liderler, öğretmenler, danışmanlar, aileler tarafından benimsenen bir iletişim yöntemi haline gelmiştir. Üniversite öğrencilerinden olimpiyat sporcularına, CEO’lardan profesyonel sanatçılara kadar birçok insan, hayatlarında daha fazla başarı ve mutluluk yaratmalarını sağlayacak olan araçları koçları sayesinde bulmaktadır.

KOÇ KİMDİR?

Koç, koçluk sürecine hakim olan, sezgileri ile çözüme odaklanabilen , kişinin başarısının önüne geçen engelleri görebileceği ve bu engelleri aşmak konusunda gerekli eylemleri planlayabileceği ortamları yaratıp, değişimleri takip ederek süreci izleyen kişidir.

 

Yaşam Koçluğu Eğitimi, kişinin önce kendi özüne yaptığı bir yolculuk programıdır. Çünkü kişinin gelişim ve değişimine koçluk, bu yolculuk ile gerçekleşir. Bu program, kendi yaşamına dışarıdan bakmak, içsel doğasını gözlemlemek, anlamak, kendini keşfetmek ve böylece potansiyelini optimum seviyede kullanmak isteyen ve tüm bunlara ilaveten; edindiği bilgi ve deneyimlerle başka insanların hayatlarında da benzer tecrübeler yaşamalarına destek olmayı hedefleyen bireyler için bir fırsattır.

Yaşam Koçluğu Programının İçeriği;

*Koçluk kavramı,
*Optimal Koçluk modeli,
*Koçluk inançları,
*Nasıl öğreniyoruz?
* Temel iletişim becerileri,
*Koçluk süreci,
*Optimal Koçluk sarmalı,
* Koçlukta metafor kullanımı,
*Bilinç dışına koçluk,
*Temsil sistemleri,
* Perspektif,
*Dilin gücü,
*Hedef çalışması, Walt Disney modeli,
*Vizyon – Misyon – Değerler,
* Planlama, SWOT analizi, zaman yönetimi,
*Zaman çizgisi,
*Çapalama,
*Gelecek tasarımı,
*Nefes teknikleri,
*Kendine koçluk,
*Optimal Koçluk oyunları,
*Nasıl marka olunur?
*Etik ilkeler ve standartlar.
Eğitim Süresi; 72 saattir.
Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile çocuklar ve gençlerle
olan iletişiminizi güçlenecek, onların perspektifinden
bakarak , hayatı tanımalarına yardımcı
olabileceksiniz.
Öğrenci koçu olduğunuzda, onları empatik
dinleyerek emir vermek yerine, isteklerinin farkına
varacak, çatışma yerine uzlaşmayı sağlayacaksınız.
Öğrenciyi destekleyici teknikleri uygulayabilecek ve
böylece öğrencilerinizin başarılarının katlanarak
artmasına destek olmuş olacaksınız.

Öğrenci Koçluğu Programının İçeriği;

* Koçluk kavramı,
*Optimal Koçluk modeli,
*Koçluk inançları,
*Nasıl öğreniyoruz?
*Temel iletişim becerileri,
*Koçluk süreci,
*Optimal Koçluk sarmalı,
*Koçlukta metafor kullanımı,
*Bilinç dışına koçluk,
Bilinç dışına koçluk,
*Temsil sistemleri,
*Perspektif,
*Hedef çalışması, Walt Disney modeli,
*Planlama, zaman yönetimi,
*Gelecek tasarımı,
*Öğrenme Teknikleri,
*Test çözme / hafıza teknikleri,
*Verimli ders çalışma teknikleri,
*Hızlı okuma,
*Zihin haritaları,
*Konsantrasyon,
*Öğrenci testleri,
*Kaygı ile başa çıkma,
*Ebeveyn görüşmeleri,
*Öğrenci koçluğu uygulama çalışmaları.
*Nefes teknikleri,
*Nasıl marka olunur?
*Etik ilkeler ve standartlar.
Eğitim Süresi; 72 saattir.

Katılımcıların 6 ay boyunca koçluk uygulama
atölyelerine katılımı ve ayrıca koçluk mesleği
sürecine geçiş mentörlüğü ücretsizdir.
Eğitim sonrası sınav ve 20 saat staj sürecini başarı ile
tamamlayan katılımcılar, eğitim sertifikasını almaya
hak kazanırlar.

Eğitimciler: Ceyda TEZEL ve Ebru OĞUŞ
Eğitim bedeli kredi kartı ile 3 taksitte ödenebilir.
Başkent Üniversitesi öğrencilerine ve mensuplarına
%25 indirim uygulanmaktadır.

ogr-yasamkoclukbrosur tek